Úvod

Spoločnosť EKOINVENT, spol. s r.o. vznikla 25.08.1997.
Do roku 2003 sa zaoberala hlavne organizovaním kultúrnych a športových akcií.

Začiatkom roku 2004 došlo k radikálnym zmenám. Zmenili sa spoločníci a zameranie firmy naberá na obrátkach smerom k riešeniu environmentálnych oblastí.

1. Prvou oblasťou je poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a ekológie.

2. Druhá oblasť je riešenie problému a súčasnej produkcie kovonosných druhotných surovín z metalurgického priemyslu, z ťažby a úpravy primárnych surovín, ako aj existujúcich, ktoré sú uskladnené na skládkach. K tomuto problému sme vybudovali poloprevádzkovú linku na výrobu vysokopecnej pelety za súčasného odzinkovania, vhodného na opätovné použitie v hutníckej prvovýrobe.


Obr 1 Vysokopecné pelety

3. Spoločnosť vlastní vysokotlakový lis firmy ATM – typu HSB-18. Slúži na briketáciu jemnozrnných materiálov Fe, Cu, Al, ocele, trosky a elektronického šrotu. Kapacita stroja je 2,4-8ton/hod. V súčasnosti je v prenájme v spoločnosti KOVOHUTY a.s. Krompachy.


Obr 2 Briketovací lis ATM - HSB-18

4. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie hrajú významnú úlohu aj fotovoltické články. Naša spoločnosť má nainštalované panely na streche vlastných budov o výkone 72kWh.


Obr 3 Fotovoltické panely

5. Firma sa zaoberá aj riešením briketácie vstupov v Kovohutách a.s. Krompachy. Máme vyvinutý vlastný technologický postup zhutňovania jemnozrnných materiálov s rôznymi pojivami. Princíp sa môže aplikovať na neželezné kovy a aj na železonosné suroviny.

6. Spoločnosť obchoduje s kovonosnými materiálmi aj na báze odpadov, ktoré slúžia ako vstupná surovina pri vsádzke v hutníckej prvovýrobe.